Sản phẩm từ nhựa

Công ty INT

Văn phòng

Nhà máy sản xuất

Khu vực rắp lắp

Kho

Phòng LAB